Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI-skolans kvalitetsarbete

Den grundläggande modellen och vårt interna arbete

 

Den grundläggande modellen

NTI-skolan är en del av AcadeMedia och vi använder därför Academediamodellen för kvalitetsarbete. Detta innebär att kvalitet mäts och redovisas gällande följande aspekter.

Funktionell kvalitet

I vilken mån nås de nationella målen för utbildningen? För att mäta detta kontrollerar vi löpande t ex betygs- och avbrottsstatistik och avbrottsorsaker.

Upplevd kvalitet

Hur nöjda är eleverna med verksamheten? För att mäta detta genomförs elevenkäter med frågor om t ex pedagogik, lärare och studievägledning.

Ändamålsenlig kvalitet

Hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Även detta mäts med hjälp av enkäter som skickas till före detta elever 6-12 månader efter att de avslutat studierna hos oss. Enkäterna undersöker bland annat hur stor andel av eleverna som studerar på högskolan, arbetar eller driver eget företag.

Genom att alla skolor inom Academedia utgår från en och samma modell för uppföljning och utvärdering kan NTI-skolan jämföra resultaten både resultaten på övriga skolor inom Academedia och med Skolverkets nationella statistik. Detta arbete hjälper oss att utveckla verksamheten på ett professionellt sätt.

Det interna kvalitetsarbetet

NTI-skolan säkrar kvaliteten kontinuerligt över hela året. Vi arbetar aktivt med att säkra kvaliteten för och med våra elever, lärare, skolledare och uppdragskommuner. Vår kvalitetsansvarige sammanställer rapporter, enkäter, statistik och analyser för fortsatt gemensamt arbete på utvecklingsdagar, möten samt APT.

NTI-skolans kvalitetsplan

Kvalitetsarbetet följer en årscykel, fastlagd i NTI-skolans kvalitetsplan. Planen föreskriver att elevenkäter, statistikinsamling och analyser genomförs löpande. Kvalitetsplanen föreskriver att kvalitetsarbetet följer läroplanen och andra styrdokument. Avbrotts- och F-statistik registreras löpande, analyseras och ligger till grund för planering av kommande kurser.

I praktiken innebär det

Statistik, inspektörsrapporter och liknande diskuteras på gemensamma utvecklingsdagar, APT och liknande möten. Skolledningen och arbetslagen föreslår lösningar och åtgärder. Arbetslagen utprovar lösningarna i det praktiska arbetet. På regelbundet återkommande arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten följs problematik och åtgärder upp. Skolledarna med ansvar för sina respektive arbetslag leder arbetet. Kvalitetsansvarige sammanställer statistik och analyser. Eleverna bidrar kontinuerligt med brukarenkäter och lämnar även synpunkter till lärarna och NTI-skolans klagomålshantering.

Varje år genomför ett antal av våra uppdragskommuner runt om i landet egna utvärderingar av NTI-skolans verksamhet. Det handlar om elevenkäter, telefonintervjuer med elever, besök på skolan, intervjuer med personal och ledning etc. Eftersom vår verksamhet är likartad i alla kommuner används alla dessa mätresultat i det generella kvalitetsarbetet. Man kan också notera att Skolinspektionen genomför kontinuerliga inspektioner dels av NTI-skolan specifikt, dels av de kommuner som NTI-skolan har avtal med. När en kommun inspekteras så granskas även NTI-skolan indirekt. NTI-skolan blir alltså löpande granskad, dels av Skolinspektionen, direkt och indirekt, dels av de kommuner vi har avtal med.

Varje skolledare träffar sina arbetslag ca en gång i månaden för genomgång av betygsstatistik, kursutveckling och pedagogik. Fyra skolledare träffar sina ca 15 lärare enskilt varje månad angående lärarens aktuella situation, arbetsbelastning, eventuella elevärenden, betygsstatistik och pedagogiska metoder.

NTI-skolan är medlem av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF).

Kvalitetspolicy

Här kan du läsa vår kvalitetspolicy