Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

NTI-skolans kvalitetsarbete

AcadeMediamodellen och NTI-skolans interna kvalitetsarbete

 

AcadeMediamodellen

NTI-skolan är en del av AcadeMedia och utgår från Academediamodellen för att mäta och säkerställa en god kvalitet i verksamheten. AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad  erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMedia-modellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

Kvalitetsaspekter

De indikatorer vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet (handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten)
  • Processkvalitet (avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken)
  • Resultatkvalitet (handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen)

Vi arbetar målmedvetet med våra identifierade drivare och indikatorer och följer noga upp hur de utvecklas över tid. På så sätt blir AcadeMediamodellen vår karta och kompass på vägen mot goda resultat.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Mer om AcadeMediamodellen

Mer information om AcadeMediamodellen finns på AcadeMedias webbplats: AcadeMediamodellen

 

NTI-skolans interna kvalitetsarbete

NTI-skolan arbetar regelbundet med kvalitetsuppföljning över hela året. Vi arbetar aktivt med att säkra kvaliteten för och med våra elever, lärare, skolledare och uppdragskommuner. Vår kvalitetsansvarige sammanställer rapporter, enkäter, statistik och analyser för fortsatt gemensamt arbete på utvecklingsdagar, möten samt APT.

NTI-skolans kvalitetsplan

Kvalitetsarbetet följer en årscykel, fastlagd i NTI-skolans kvalitetsplan. Planen föreskriver att elevenkäter, statistikinsamling och analyser genomförs löpande. Kvalitetsplanen föreskriver att kvalitetsarbetet följer läroplanen och andra styrdokument. Avbrotts-statistik och F-statistik mäts löpande och analyseras. Analyserna utgör sedan en del av underlaget för fortsatt utveckling av kurser, undervisningsformer, kommunikation och andra delar av verksmheten.

I praktiken

Statistik, kvalitetsmätningar, kursutvärderingar och inspektionsrapporter med mera utgör underlag för diskussion och utveckling på gemensamma utvecklingsdagar, ledningsgruppsmöten, arbetsslagsmöte etc. Skolledning och arbetslag föreslår lösningar och åtgärder. Arbetslagen utprovar lösningarna i det praktiska arbetet. På regelbundet återkommande arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten följs problematik och åtgärder upp. Skolledarna med ansvar för sina respektive arbetslag leder arbetet. Kvalitetsansvarige sammanställer statistik och analyser. Eleverna bidrar kontinuerligt med elevenkäter och lämnar även synpunkter till lärarna och NTI-skolans klagomålshantering.

Varje skolledare träffar sina arbetslag cirka en gång i månaden för genomgång av betygsstatistik, kursutveckling och pedagogik. Skolledarna möter sina lärare enskilt varje månad angående lärarens aktuella situation, arbetsbelastning, eventuella elevärenden, betygsstatistik och pedagogiska metoder.

Externa granskningar

Varje år genomför ett antal av våra uppdragskommuner runt om i landet egna utvärderingar av NTI-skolans verksamhet. Det handlar om elevenkäter, telefonintervjuer med elever, besök på skolan, intervjuer med personal och ledning etc. Eftersom vår verksamhet är likartad i alla kommuner används alla dessa mätresultat i det generella kvalitetsarbetet. Man kan också notera att Skolinspektionen genomför kontinuerliga inspektioner dels av NTI-skolan specifikt, dels av de kommuner som NTI-skolan har avtal med. När en kommun inspekteras så granskas även NTI-skolan indirekt. NTI-skolan blir alltså löpande granskad, dels av Skolinspektionen, direkt och indirekt, dels av de kommuner vi har avtal med.

Kvalitetsresultat

Utöver regelbundna mätningar, analys och åtgärder kring elevernas måluppfyllelse i form av godkända betyg och genomströmning, gör NTI-skolan årligen en samlad uppföljning av hur nöjda eleverna är med den verksamhet som erbjuds. Denna parameter följs upp genom mätning av elevernas nöjdhet och rekommendationsgrad (elevernas benägenhet att rekommendera NTI-skolans verksamhet till andra).

Resultaten för höstterminen 2020 presenteras nedan med jämförelser från förra mätningen som utfördes höstterminen 2019. Resultaten är uppdelade utifrån respektive verksamhetsområde. Totalt sett har NTI-skolans resultat förbättrats inom både nöjdhetsgrad och rekommendationsgrad under det senaste året.

 

 

Kvalitetspolicy

Klicka här för att läsa NTI-skolans kvalitetspolicy

Certifieringar

NTI-skolan är medlem av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag (SAUF) samt ISO-certifierade inom kvalitet och miljö.