Hur ser samspelet mellan individ och samhälle ut i en demokratisk
stat? Hur kan du som individ vara med att påverka
samhället lokalt, nationellt och internationellt? I denna
kurs får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har
som medborgare. Du får även en inblick i förutsättningarna
på arbetsmarknaden samt kring privatekonomiska frågor.
Vidare kommer du att få lära dig om människans livsvillkor
och varför ibland förutsättningarna skiljer sig åt på individoch
samhällsnivå, nationellt såväl som internationellt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.

Ämnet samhällskunskap kan ibland uppfattas som teoretiskt
svårbemästrat. För att lättare kunna förstå och
förklara varför samhället ser ut som det gör finns det
olika metoder att använda sig av. I denna påbyggnadskurs
till Samhällskunskap 1a1 får du lära dig att använda
olika metoder och modeller för att förstå och beskriva det
samhälle vi finns i. Du får även fördjupad kunskap runt
media och IT:s roll i det moderna samhället samt kring
hur samhällsekonomin fungerar.

Idag blir det allt mer vanligt att multinationella svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige. För några år sedan var situationen det omvända. Handel och resursfördelning blir alltmer internationaliserad. Vad ger detta för positiva och negativa effekter när det gäller aspekter som moral, etik och kriminalitet? Hur påverkas den enskilda människan, samhället i stort och vår gemensamma miljö? För att få svar på dessa frågor krävs en fördjupad undersökning och genom att du utformar en egen rapport får du möjlighet att diskutera ett eget valt problem som är orsakat av den alltmer internationella ekonomin. I rapporten får du lyfta in och belysa vilka konsekvenser problemet ger och vilka eventuella åtgärder det kan finnas för att hantera den eller de problem som kan uppstå.

Efter andra världskriget slut skapades FN för att minska risken för ytterligare världskrig. Nästan 70 år efter grundandet kvarstår trots de goda intentionerna risken för större konflikter av global karaktär. Varför uppstår konflikter, vilka orsaker finns och vad ger det för konsekvenser? Hur påverkas den enskilda människan, samhällen och relationen till andra länder? Vad görs nationellt och internationellt för att stävja konflikter och krig? I denna kurs får du möjlighet till en djupare förståelse i detta. Kursen berör även terrorism; här presenteras olika varianter av terrorism och dess konsekvenser för individ och samhälle. Du kommer att få resonera och diskutera kring sådana ämnen både muntligt och skriftligt under kursens gång.

Känner du att du vill fördjupa dig ytterligare runt globaliseringen
och dess effekter eller något annat samhällsvetenskapligt
tema? Här får du möjligheten att fördjupa dig i
ett uppsatsarbete samt att arbeta med egna hypoteser och
teorier och därigenom fördjupa både din ämneskunskap
och din samhällsvetenskapliga metodik. Till din hjälp kan du
använda dig av statistiska mätningar och du kommer därför
att få lära dig om hur statistik används inom samhällsvetenskapen.
Här får du även tydlig praktisk användning av den källkritiska kunskap samt den teoretiska kunskap du fått i
tidigare kurser samt möjligheten att fördjupa dessa kunskaper
ännu mer, exempelvis inför kommande högre studier.

För att förstå hur samhället fungerar idag måste vi även
blicka bakåt i historien. Kursen erbjuder bland annat en
fördjupning kring hur samhället efter hand vuxit fram till
det samhälle vi ser idag. Hur har synen på jämställdhet och
jämlikhet förändrats över tiden? Vilka ekonomiska modeller
eller teorier har använts för att förklara och hantera ekonomisk
problematik? Hur hanteras ekonomiska kriser idag?
I kursen kommer flera olika teorier och modeller kopplade
till exempelvis ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges
även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplat
till ämnet och källkritik är ett område som är centralt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.

I denna kurs tas innebörden av de mänskliga rättigheterna
upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar
internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och
efterlevas. Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska
modeller, möjligheterna att vara med och påverka
samhället samt medias roll i en demokrati. Ekonomi är ett
ytterligare område som tas upp. Hur hänger egentligen min
privatekonomi samman med den internationella ekonomin?
Du får använda dig av olika teoretiska verktyg som modeller,
olika samhällsvetenskapliga metoder samt en möjlighet
att utveckla din källkritiska förmåga. I denna kurs får du
med andra ord en god grund inför vidare teoretiska studier
inom samhällsvetenskap. Du kommer att få uttrycka dina
kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok