Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur ser samspelet mellan individ och samhälle ut i en demokratisk
stat? Hur kan du som individ vara med att påverka
samhället lokalt, nationellt och internationellt? I denna
kurs får du lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har
som medborgare. Du får även en inblick i förutsättningarna
på arbetsmarknaden samt kring privatekonomiska frågor.
Vidare kommer du att få lära dig om människans livsvillkor
och varför ibland förutsättningarna skiljer sig åt på individoch
samhällsnivå, nationellt såväl som internationellt. Du
kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och
skriftligt under kursen.

I denna kurs bygger du vidare på dina kunskaperna från kursen Samhällskunskap 1a1. Tyngdpunkten ligger på politiska ideologier, välfärdssamhället och samhällsekonomi. Du får reflektera över vilken skillnad partiernas politiska ideologier har för de lagar och beslut som tas i Riksdagen idag. Eller hur din privatekonomi påverkas av att de ekonomiska förhållandena i världen förändras? Du kommer också att fördjupa dig i de utmaningar och möjligheter som digitaliserad media innebär i ett demokratiskt samhälle. Till exempel hur förändringar i dagens samhälle förändrar vår syn på yttrandefriheten.

Idag blir det alltmer vanligt att multinationella svenska företag har fler anställda utomlands än i Sverige. Handel och resursfördelning blir alltmer internationell som en följd av globaliseringen. Vilka positiva och negativa effekter för detta med sig för till exempel resursfördelning, maktbalans, klimatpåverkan och kriminalitet? Hur påverkas den enskilda människan, samhället i stort och vår gemensamma miljö? I kursen får du fördjupa dig i dessa områden och du får skriva en samhällsvetenskaplig essä med hjälp av avancerade analysmodeller.

Efter andra världskriget slut skapades FN för att minska risken för ytterligare världskrig. Nästan 70 år efter grundandet kvarstår trots de goda intentionerna risken för större konflikter av global karaktär. Varför uppstår konflikter, vilka orsaker finns och vad ger det för konsekvenser? Hur påverkas den enskilda människan, samhällen och relationen till andra länder? Vad görs nationellt och internationellt för att stävja konflikter och krig? I denna kurs får du möjlighet till en djupare förståelse i detta. Kursen berör även terrorism; här presenteras olika varianter av terrorism och dess konsekvenser för individ och samhälle. Du kommer att få resonera och diskutera kring sådana ämnen både muntligt och skriftligt under kursens gång.

Om du vill fördjupa dig i världens globalisering och dess effekter, vetenskapsteori samt ett valbart samhällsproblem är Sh3 rätt kurs för dig. I kursen får du möjlighet att skriva en uppsats samt att arbeta med hypotes och teoribildning, statistik och samhällsvetenskaplig metodik. Här får du även praktisk användning och fördjupning av den källkritiska kunskap samt den teoretiska kunskap du fått i tidigare kurser. Kursen är en bra förberedelse för högre samhällsvetenskapliga studier.

Sh2-kursen erbjuder en fördjupning kring hur samhället fungerar och vuxit fram till dagens samhälle. Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera ekonomiska kriser, EU och nationalismens återkomst. I kursen kommer olika teorier bland annat kopplade till ekonomi och ideologier att tas upp. Här ges även möjligheten till fördjupad teoretisk kunskap kopplad till ämnet, där källkritik är ett centralt område. Du kommer att få uttrycka dina kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen, till exempel i essä-form med hjälp av den avancerade analysmodellen.

I denna kurs tas innebörden av de mänskliga rättigheterna
upp och du får bekanta dig med organisationer som verkar
internationellt för att dessa rättigheter skall uppnås och
efterlevas. Du får också läsa om demokrati och olika demokratiska
modeller, möjligheterna att vara med och påverka
samhället samt medias roll i en demokrati. Ekonomi är ett
ytterligare område som tas upp. Hur hänger egentligen min
privatekonomi samman med den internationella ekonomin?
Du får använda dig av olika teoretiska verktyg som modeller,
olika samhällsvetenskapliga metoder samt en möjlighet
att utveckla din källkritiska förmåga. I denna kurs får du
med andra ord en god grund inför vidare teoretiska studier
inom samhällsvetenskap. Du kommer att få uttrycka dina
kunskaper både muntligt och skriftligt under kursen.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok