Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Hur leder man andra människor på ett inkluderande sätt?
Varför är leken viktig? Vad innebär det att vara en förebild?
I kursen Pedagogiskt arbete får du bland annat kunskaper
om olika pedagogiska verksamheter, lagar och andra riktlinjer
som styr dessa verksamheter, samt hur man planerar,
genomför och följer upp olika aktiviteter. Kursen behandlar
barns rättigheter, arbetsmiljö och förebyggande arbete för
barnsäkerhet, samt innebörden av begrepp som yrkesroll
och ledarskap. I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande
(praktik) där man ges möjlighet att genom praktisk erfarenhet
lära sig om ytterligare delar av arbetet.

I denna kurs uppnås både förståelse och kunskap kring
orsaker till att människor får problem eller har brister i
sina liv som leder till ohälsa men också kunskap om olika
sociala verksamheter och lagar. Du får ta del av en mängd
olika sätt som socialt arbete kan bedrivas och hur du som
professionell ska bemöta och ta om hand människor i behov
av stöd.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se