Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vill Du fördjupa Dig inom den mest akuta vården? Räddningsmedicin är kursen som förbereder Dig för ett arbete inom vården genom att gå igenom människans fysiska och psykiska egenskaper i kris samt medicinska åtgärder och kunskaper om smärta och behandling vid akuta sjukdomar eller skador.

Undersköterska

Här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa. Utbildningen ska leda till att man får verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla
samt samtala med människor i behov av stöd, som befinner sig i kris eller i annan situation som kräver vård och/eller behandling. Du lär dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt.

Utbildningen innefattar också samhällsansvar, lagar och författningar som rör vård och omsorg och dess verksamheter. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen. Mer om utbildningen och fördjupningar du kan välja, så som LSS/funktionshinder, psykiatri eller äldreomsorg hittar du nedan.

Kurser och kurspaket

Kurserna kan läsas som separata kurser eller som kurspaket. Vi utgår ifrån Skolverkets rekommendationer. Kommunerna kan utifrån sitt behov, önskemål och branschens krav sätta samman andra kurser inom programfördjupning och valbara kurser.

Upplägg, poäng och kursordning

Sammantaget läser elever som studerar hela kurspaketet 1 500 poäng. Tillsammans med kursen gymnasiearbete utgör programmet 1 600 poäng. Poängen består av följande delar, längre ned ser du vilka kurser som ingår i de olika delarna:

Vård och omsorg bas totalt 1100 poäng

Läses av alla elever innan de väljer programfördjupning.

Sedan väljer du 400 p inom fördjupningarna: Äldreomsorg, psykiatri eller funktionsnedsättningar.

Är du nyfiken på utvecklingen inom IT i vård och omsorg? Vill du vara med och påverka och förändra organisation och arbetssätt med hjälp av IT? I den här kursen har du möjlighet att utveckla kunskaper om hur informationsteknik
används som stöd i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. 45
I kursen ryms allt från brukarnära IT-hjälpmedel till vård på
distans och dokumentation/kommunikation via IT.

I denna kurs får du lära dig grunderna i vård- och omsorgsarbete.
Här ingår även APL, arbetsplatsförlagt lärande, i
fyra veckor. Det innebär att du får möjlighet att känna efter
om detta kan vara rätt yrkesval för dig. Kursen är mycket
bred och sträcker sig över många områden som t.ex. kommunikation
och bemötande, smitta och smittspridning, kontroll
av puls och blodtryck, olika typer av såromläggningar
och mycket mer.

Vad är komplementär medicin? Vilka olika metoder och behandlingar handlar det om och hur ser historiken ut bakom dessa? Här får du även reflektera över hur komplementära
behandlingsmetoder relaterar till skolmedicinen och vilket etiskt perspektiv som är rådande. I kursen belyser vi även behandlingsmetodernas verkningssätt och effekter ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Det är ett spännande ämne som tar upp alternativ och komplement till den traditionella vården.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorgsarbete?
I den här kursen ingår praktik och du får bredare
kunskaper inom vård och omsorgsarbete. I kursen tas
bland annat upp sjukvårdsuppgifter som kräver delegering.
Du lär dig mer om observation, behandlingar, kontroller och
provtagning, hur en vårdplanering går till och vilken betydelse
arbetsmiljön har för hälsa och egen säkerhet.

Vad är viktigt att tänka på när man vårdar en döende människa? Har du frågor som du känner att du inte har fått svar
på kring detta känsliga ämne? I denna kurs får du ökade kunskaper om livshotande sjukdomar, till exempel cancer.
Men, framförallt får du veta hur man kan lindra symtom som t.ex. smärta och ångest hos en döende person, vilket
förhållningssätt man bör sträva efter och hur man kan bemöta och hantera svåra frågor.

Vill du ha mer kunskaper om det normala fysiska, psykiska
och sociala åldrandet och den åldrande människans behov?
I denna kurs tar vi upp hur man arbetar på ett rehabiliterande
och funktionsbevarande sätt för att öka äldres
välbefinnande. Du kommer också att få veta mer om vanliga
sjukdomar vid åldrande samt behandlingar, vård och omsorg
i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. Livskvalitet
och hur man arbetar för ett bra bemötande står i fokus.

Stockholms kommun? Se här…

Vill du fördjupa dina kunskaper i medicin? I Medicin 2 har
du chansen! I kursen fortsätter vi den spännande resan in
i människokroppen och fördjupar oss ytterligare inom det
medicinska området; anatomi, fysiologi, farmakologi, sjukdomslära
och olika behandlingsmetoder står på schemat!
Medicin 2 är en fördjupningskurs för dig som är särskilt
intresserad av det medicinska.

Vi bär alla med oss positiva och negativa upplevelser från våra praktikperioder! Här är kursen där du som personal inom vård- och omsorg konkret får lära dig att bli den fantastiska handledare som du haft, eller saknade under din arbetsplatsförlagda utbildning. Kursen ger konkreta råd, teorier och modeller som underlättar och utvecklar handledaren i dennes roll samt elevens möjlighet till lärande.

Är du intresserad av de olika former av psykiatriska funktionshinder
som finns och faktorer som orsakar psykisk
ohälsa? Då är detta rätt kurs för dig! På kursen får du
läsa om vård- och omsorg, behandlingsformer samt hur
förbyggande arbete bedrivs för personer med psykisk
sjukdom. Man får också kunskaper om organisationer,
olika hjälpmedel samt kommuners och landstingens
ansvar. Som medmänniska och som vårdare av personer
med psykiskt funktionshinder är det av största vikt att man
är professionell; hur och konkreta tips för att vara just det,
ges i denna kurs.

Har du ett intresse för öppen och sluten psykiatrisk vård
samt hur samarbetet kan se ut med kriminalvården? I
denna kurs får du läsa om hur man minimerar hot- och
våldsituationer, metoder för att använda sig själv som
verktyg, arbete med förebyggande åtgärder samt hur man
skapar goda vårdrelationer med patienter. Du får också läsa
om lagar, patienters rättigheter och skyldigheter, samarbete
mellan myndigheter och även hur utslussning och
eftervård kan se ut.

Vill du fördjupa dina kunskaper inom det psykiatriska
området? I Psykiatri 2 fortsätter vi att utforska psykiatrins
viktiga områden och särskilt de något ovanligare sjukdomstillstånden.
Lagar och riktlinjer inom psykiatrisk
verksamhet synas och i kursen är det i första hand
patientens/brukarens perspektiv som synliggörs. Kursen
innehåller fyra veckors praktik.

Vad menas egentligen med hälsa och hur kan du upprätthålla en hälsosam livsstil? I denna kurs belyses människans livsvillkor och dess hälsoaspekter ur socioekonomiska, kulturella, historiska och internationella aspekter. Kursen ger också kunskap om hur detta styrs genom internationella möten mm. Du får en inblick i samtalsmetoder som kan användas som verktyg för ett hälsosammare liv inom t ex sambandet mellan kost, näring och fysisk aktivitet. I den här kursen investerar du i dig själv men får även verktygen som kan hjälpa andra till ett hälsosammare liv.

Vill du ha mer kunskap om hur vi ska få personer med
psykiska funktionshinder mer delaktiga i samhället? I
denna kurs får du lära dig om stigmatisering vid psykisk
sjukdom, professionellt förhållningssätt och vilket stöd
samhället kan erbjuda. Du får också studera samverkan
mellan huvudmän samt kvalitetsarbete i praktiken.

Äntligen finns den – kursen för dig som vill lära dig mer om demens! I Vård och omsorg vid demenssjukdom får du viktiga kunskaper om de olika demenssjukdomarnas orsak, symtom och behandling. Kursen förmedlar värdefulla kunskaper om hur vi på bästa sätt bemöter den demenssjuke i olika situationer, och hur vi kan utforma gynnsamma miljöer inom demensvården.

Vad vet du om människokroppen? Vår kropps anatomi och
funktioner är otroligt fascinerande områden att lära sig mer
om! I Medicin 1 får du viktiga kunskaper om detta och dessutom
om vanliga sjukdomar som kroppen kan drabbas av,
behandlingsmetoder, läkemedelslära, insatser vid olycksfall
och brand. Kursen ger en mycket värdefull grund inom det
medicinska området.

Vill du jobba med människor inom vården eller kanske bara lära dig mer om hur vi fungerar utifrån ett socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv vid hälsa, ohälsa eller funktionsnedsättning? I denna kurs får du möjlighet att utveckla förmågan att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika situationer. Kursen sätter särskilt fokus på etik-begreppet och avhandlar även områden så som människovärde och människosyn.

Det här är en kurs där möten och kommunikation mellan
brukare och personal ligger i centrum. I denna kurs får
du lära dig om socialpedagogiska insatser och hur man
arbetar socialpedagogiskt. Här får du också läsa om hur
människors livssituationer påverkas av sociala, kulturella,
fysiska och psykiska begränsningar.

Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden? Hur har synen på människan förändrats genom tiderna? Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok