Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

I kursen Dramapedagogik får eleven kunskap om leken och den skapande verksamhetens betydelse för människors lärande och växande. Eleven får kunskap om hur man kan använda sig utav drama som metod i pedagogiska sammanhang. Genom kursen får eleven möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga genom olika dramapedagogiska övningar. Eleven får också utveckla färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer.

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska eller sociala verksamheter som elevassistent/barnskötare eller inom bevakning- eller funktionshinderområdet. Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling, att möta, assistera samt hjälpa barn och unga i deras utveckling och färdigheter. Du får lära dig utveckla förmågor som att vara lyhörd, kreativt, etiskt och professionellt förhållningssätt. I utbildningen ges verktyg och kunskaper att bemöta, stödja och behandla samt samtala med barn, unga och vuxna människor i behov av stöd. Programmet ger kunskaper om samhällsansvar, lagar och författningar som rör pedagogiska och sociala verksamheter. I utbildningen ingår också APL vilket är arbetsplatsförlagt lärande där man som elev ges praktisk möjlighet att tillämpa de teoretiska delarna man läst i utbildningen.

Du har säkert mött många duktiga pedagoger och ledare i ditt liv? Vad gör dem så bra? Hur väcker de intresse och engagemang? Du kan lära dig av deras goda pedagogik och
ledaregenskaper och du kan använda samma metoder som dem. Under kursen utvecklas förmågan att på ett pedagogiskt sätt leda människor i olika situationer. Med denna kurs investerar du i dig själv.

 

APL ingår i kursen

Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden? Hur har synen på människan förändrats genom tiderna? Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Om du är intresserad av hur människor med funktionsnedsättningar ska få vara mer delaktiga i samhället genom specialpedagogiska insatser och hjälpmedel, är det här kursen för dig. Här får du också mer kunskap om olika begrepp, olika diagnoser, alternativa kommunikationssätt samt delaktighet i olika situationer och aktiviteter.

Vad påverkar barns utveckling och socialisation? Hur har
samhällsförändringar påverkat barns uppväxtmiljöer och
levnadsvillkor? Hur viktigt är det med kamratgrupper och
skapandet av kamratkulturer? Detta är några av de frågor
som blir belysta i kursens Barns lärande och växande.
Fokus ligger på faktorer som på olika sätt påverkar barns
utveckling, och i kursen berörs delar som exempelvis genus,
klass, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid.

Under kursen Kost och hälsa lär du dig grunderna i näringslära. Genom att studera dina egna eller någon annans kostvanor får du sedan fundera över om dessa går att förändra till det bättre. Du kommer också lära dig mer om
olika specialkoster som människor har behov av på grund av religiösa/etiska skäl eller för att de inte kan äta olika livsmedel på grund av allergier eller överkänslighet. Både kroppens behov av näring och behovet av vila och rörelse behandlas i denna kurs.

Vilka olika pedagogiska teorier ligger till grund för pedagogiska
verksamheter idag? Hur planerar man aktiviteter
utifrån de syften och mål som man har? I kursen Pedagogiska
teorier och praktiker får du fördjupa dig i pedagogiska
teorier så som tex Waldorfpedagogik och Montessoripedagogik,
och reflektera över sambandet mellan arbetssätt
och lärande. Kursen behandlar kopplingen mellan teori
och praktik, och ger dig goda möjligheter att utveckla dina
kunskaper inom olika pedagogiska riktningar samt att
reflektera över hur man arbetar utifrån dessa.

Vilken betydelse har egentligen den skapande verksamheten
för människors lärande och växande? Hur kan man med
olika metoder, tekniker och material möjliggöra skapande
aktiviteter?

I den här kursen ingår det praktik (APL) där du får träna din färdighet i att
planera, genomföra, dokumentera och utvärdera skapande
aktiviteter för att stödja och stimulera människors
lärande och deltagande i olika situationer. Du får utveckla
din förmåga att diskutera egna och andras attityder samt
diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang.

Kursen hälsopedagogik ger en inblick i hälsofrämjande insatser, både lagar och bestämmelser som reglerar dem samt hur de genomförs. Detta genom att studera projekt i Sverige rörande folkhälsan. Kursen berör också hur levnadsvanor och livsvillkor skiljer sig åt i världen samt orsaker till detta. I ämnet hälsopedagogik ges en inblick i psykologi, så som faktorer som avgör hur vi individuellt är rustade för att möta livets förändringar och kriser, samt hur vi pedagogiskt kan planera ett förändringsarbete för att bemöta och stötta en annan person.

Hur påverkas vi av det samhälle vi lever i, och kan vi påverka samhället tillbaka? Denna fråga är central i kursen Sociologi där du också får möjlighet att lära dig mer om sociala strukturer som klass, etnicitet och genus. Förutom detta ges du också möjlighet att utveckla förståelsen för både egna och andras attityder och värderingar samt kunskaper om hur dessa påverkar oss.

Hur blir man bra på att kommunicera? Vad avslöjar vårt kroppsspråk? Vilken roll spelar kommunikationen i vår vardag? Detta är några frågor som du får svar på under kursen Kommunikation. Du kommer att få förbättra dina kunskaper i att samtala och lyssna. Kursen tar upp privata samtal men också vad du ska tänka på om du möter människor i kris. Genom olika uppgifter får du chansen att utveckla din kommunikativa förmåga. I kursen ingår även praktiska råd om hur du på bästa sätt hanterar vardagskonflikter eller förbereder dig för en arbetsintervju.

I denna kurs uppnås både förståelse och kunskap kring
orsaker till att människor får problem eller har brister i
sina liv som leder till ohälsa men också kunskap om olika
sociala verksamheter och lagar. Du får ta del av en mängd
olika sätt som socialt arbete kan bedrivas och hur du som
professionell ska bemöta och ta om hand människor i behov
av stöd.

Hur har synen på kunskap, lärande och undervisning förändrats? Hur uppstår värderingar, och hur lever dessa kvar och förändras inom olika kulturer och samhällen? Hur påverkar synen på normalitet och avvikelse människans olika villkor för lärande och växande? Dessa är några av de områden som tas upp i kursen Lärande och utveckling. I kursen får du möjlighet att läsa om exempelvis olika teorier om lärande, utveckling och socialisation, om olika pedagogiska situationers och lärmiljöers påverkan på lärandet, samt om det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.

Ungdomskultur är ett vitt begrepp och ser mycket olika ut i vårt land men också i världen. Vad menas och hur uppstår en sådan typ av kultur samt på vilka sätt bidrar dessa till identitetsskapandet? Även samhällets roll och insatser gällande unga och ungdomar speglas i kursen och i diskussionerna utgår man från olika teorier och attityder kring samhället och ungdomar. Kursen ger dig som läsare möjlighet till reflektion och kunskaper kring sociala processer och en förståelse för ungdomskulturen som ett led i utveckling hos individerna men också för samhällets utveckling.

Vilka faktorer är det som formar oss människor? Hur bidrar
vi själva till att skapa vår omvärld? I kursen Människors
miljöer tittar vi närmare på dessa frågor, och fördjupar oss
i områden som berör kultur, samhälle, levnadsmiljöer och
levnadsvillkor. I kursen möts områden som sociologi och
psykologi, och man får möjlighet att fördjupa sig i olika
faktorer som påverkar vår identitetsutveckling. Kursen
behandlar begrepp som demokratisk värdegrund och
mänskliga rättigheter, integration och segregation, och
kursen ger ett stort utrymme för reflektioner kring egna ställningstaganden.

Hur leder man andra människor på ett inkluderande sätt?
Varför är leken viktig? Vad innebär det att vara en förebild?
I kursen Pedagogiskt arbete får du bland annat kunskaper
om olika pedagogiska verksamheter, lagar och andra riktlinjer
som styr dessa verksamheter, samt hur man planerar,
genomför och följer upp olika aktiviteter. Kursen behandlar
barns rättigheter, arbetsmiljö och förebyggande arbete för
barnsäkerhet, samt innebörden av begrepp som yrkesroll
och ledarskap. I kursen ingår arbetsplatsförlagt lärande
(praktik) där man ges möjlighet att genom praktisk erfarenhet
lära sig om ytterligare delar av arbetet.

I denna fortsättningskurs går vi igenom lagar och bestämmelser på internationell, nationell och lokal nivå gällande verksamheter, arbetsmiljö och yrkesetik inom området funktionshinder. Är du intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd, hjälpinsatser och förändringsarbete, så är detta en kurs för dig. På kursen ingår praktik inom området LSS och funktionshinder där du får tillämpa de kunskaper du fått i kurserna Specialpedagogik 1 och 2 på arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Frågor på det? Vi hjälper dig.
Frågor på det? Vi hjälper dig.

Josefin Malm
Studie- och yrkesvägledare
Drop-in: Måndag och torsdag 13-15
Kontakt: https://supportforum.nti.se

Vi använder oss av cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Accepterar du att cookies används?

NejLäs mer Ok